Skillstarter.se (även refererat till som “skillstarter”, "vi", "oss", "vår", "sajten") är en marknadsplats för kurser och privatlektioner som kopplar ihop kursledare och privatlärare med deltagare. Skillstarter.se drivs av Skillstarter AB, Lärkvägen 10 i Saltsjöbaden, Sverige. Skillstarter AB innehar F-skatt.

Som användare (kursledare och kursdeltagare) av skillstarter.se och deltagare på de utbildningstillfällen (även refererat till “kurstillfälle”, “kurs”, “lektion”) som förmedlas via sajten accepterar du att följa de användarvillkor som beskrivs nedan.

Skillstarter.se kan inte hållas ansvarig för kostnader eller skador förknippade med de utbildningstillfällen som förmedlas via sajten. Skillstarter AB är inte arbetsgivare eller agent åt de kursledare som arrangerar utbildningstillfällena.

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR KURSLEDARE

Alla myndiga personer som följer våra riktlinjer och användarvillkor kan lära ut på skillstarter.se. Du kan erbjuda utbildningstillfällen i egenskap av privatpersoner eller som företag. Som kursledare på skillstarter.se åtar du dig att:

  • Följa svensk lag
  • Leverera ett kursinnehåll som motsvarar beskrivningen på din kurssida
  • Vara seriös i ditt utbildande
  • Vara tillgänglig för ett möte alternativt videosamtal med Skillstarter inför ditt första utbildningstillfälle som förmedlas via sajten om Skillstarter uppmanar till detta
  • Inte diskriminera någon deltagare på grund av kön, hudfärg, tro eller liknande
  • Visa respekt och agera professionellt gentemot dina kursdeltagare

Skillstarter AB erhåller sig rätten att stänga av användare som inte följer riktlinjerna eller som uppfattas som oseriös av Skillstarter. Skillstarter AB kan även komma att införa särskilda kvalitetskrav på kommande utbildningstillfällen om detta anses nödvändigt.

Ansvar för utbildningstillfället

Genom att skapa en kurs eller lektion på skillstarter.se godkänner du att du själv, eller den organisation du representerar, är ansvarig för leverans och genomförande av kurstillfället och samtliga kostnader förknippade med det.

Skillstarter tar inga fasta kostnader

Genom att skapa en kurs på skillstarter.se godkänner du att Skillstarter AB tar ut en provision på 10% exklusive moms av det du tjänar på respektive kursdeltagare. Vi betalar ut 90% av kurstillfällets intäkter till dig inom tre bankdagar från avslutad kurs. Inga extra kostnader tillkommer. Det är alltid helt gratis att annonsera hos oss.

Tillstånd och försäkring

Som kursledare är det ditt ansvar att inneha alla tillstånd och försäkringar som krävs för att kunna utföra ditt utbildningstillfälle. Om du erbjuder tjänster som ett företag ska du inneha F-skatt. Företag ansvarar själva för inbetalningen av skatt och avgifter. Privatpersoner ska följa de regler som gäller kring inbetalning av sina egna skatter och avgifter. Läs mer på www.skatteverket.se.

När jag registrerar mig på skillstarter.se intygar jag att jag/mitt företag betalar skatter och avgifter, följer gällande lagar och föreskrifter samt utför erbjudna tjänster fackmannamässigt enligt branschstandard.

 

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR KURSDELTAGARE

Betalning

När du betalar kursen hamnar pengarna på vårt förmedlarkonto och skickas till kursledaren först efter själva kurstillfället.

Avbokning

För närvarande kan du alltid avboka din kurs fram till två veckor före utbildningstillfället helt utan kostnad. Respektive kursledare kan även erbjuda utökad rätt till avbokning och ombokning. För att avboka mailar du oss på info@skillstarter.se. Dina pengar återbetalas inom tre dagar.

Försäkring

Som kursdeltagare måste du förvissa dig om att din hemförsäkring innehåller en ansvarsförsäkring som täcker utbildningstillfället. Din egen eller kursledarens försäkring gäller under kurstillfället om en skada eller olycka mot förmodan skulle uppstå. Du är också ansvarig att följa skatteregler för anlitande av privatperson I det fall detta är aktuellt. Läs mer på www.skatteverket.se

Inställd kurs

Om kurstillfället ställs in återbetalas hela beloppet till dig inom tre dagar från det att beslutet om inställd kurs har nått oss. Under inga omständigheter skall Skillstarter hållas ansvarig för eventuella merkostnader som uppstår i samband med avbokning eller datumändring för ett utbildningstillfälle som är bokat via sajten.

Kursledaren ansvarar för utbildningstillfället

Skillstarter AB är inte ansvarig för kursinnehållet eller det som sker under kursen eller lektionen. Respektive kursledare ansvarar för att leverera förväntat innehåll. Om en tvist mellan dig som kursköpare och kursledaren uppstår kommer Skillstarter AB att försöka medla mellan båda parter för att lösa tvisten. Vår ambition är att ha 100% nöjda användare. Kontakta oss på info@skillstarter.se för mer information.

GENERELLT

Bokning och betalning

Kursdeltagare kan boka plats samt betala för de utbildningstillfällen som utförs av kursledarna på sajten. Priser som anges på skillstarter.se är inklusive moms. Kursdeltagarna förbinder sig att betala första samt alla återkommande bokningar av utbildningstillfällena genom Skillstarters betalningslösning via nätet. Betalning på

Skillstarter sker genom en tredjepartslösning från Braintree där du kan betala med konto- eller kreditkort. Betalningsleverantörernas tjänster regleras av lagen om betaltjänster och deras regler gäller vid betalning.

Utbetalning till Kursledaren sker inom 3 arbetsdagar efter att utbildningstillfället är slutfört. Detta sker till angivet bankkonto i Sverige. Skillstarter tar en serviceavgift per bokning från kursledaren. Skillstarters provision är för tillfället 10% ex. moms (12,5% inkl. moms) per kursdeltagare och dras på beloppet före det betalas ut till kursledaren.

Klausul för kommunikation

När du godkänner våra villkor ansvarar du, både som kursdeltagare och kursledare, för tydlig och ärlig kommunikation mellan er för att skapa bra förutsättningar för själva genomförandet av utbildningstillfället.

För kursledare inkluderar det att senast en vecka före kursens start meddela praktiska detaljer, eventuella förberedelser samt övriga viktiga upplysningar gällande utbildningstillfället.

För kursdeltagare inkuderar detta att svara på eventuella frågor som kursledaren ställer inför kursen i syfte att på ett säkert och professionellt sätt kunna genomföra utbildningstillfället.

Ansvar för utbildningstillfället och eventuell tvist

Vid bokning ingår kursledare och kursdeltagare ett direkt avtal med varandra utanför Skillstarter. Skillstarter tar inget ansvar för utbildningstillfällets genomförande då detta utförs av kursledaren. Skillstarter kan ej ställas till svars eller vara skyldig till någon skada som uppstått i samband kommunikation mellan användare, vid bokning av utbildningstillfälle eller utförande av utbildningstillfälle. I händelse av problem, bedrägeri, stöld samt tvist ska detta lösas direkt mellan kursledare och kursdeltagare. Om du har en tvist med en eller flera användare skall du hålla Skillstarter (och våra tjänstemän, ledare, företrädare, dotterbolag, samarbetspartner och anställda) fria från ansvar avseende anspråk, krav och skador (faktiska skador och följdskador) av alla typer och oavsett art, kända och okända, som uppstår till följd av eller på något sätt i anslutning till sådana tvister.

Avbokning

Bokning av ett utbildningstillfälle är bindande först efter att kursdeltagaren genomfört betalning genom Skillstarters betalningslösning. Utbildningstillfället kan för närvarande alltid avbokas kostnadsfritt fram till två veckor före kurstillfället. Dessa villkor kan dock komma att ändras längre fram av Skillstarter.

Information på skillstarter.se

Som användare skall du alltid registrera korrekta och sanningsenliga kontaktuppgifter. Detta innebär korrekt namn, adress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, bilder och annan information. Informationen (ej telefonnummer och e-postadress) kan också komma att användas i reklamsyfte eller i sociala medier.

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till ditt användargenererade innehåll, antingen genom att du själv har skapat detta och/eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det innehållet enligt upphovsrätten.

Skillstarter tar inte ansvar för att information och beskrivningar på hemsidan är korrekt. Skillstarter.se är en öppen sajt vilket betyder att vem som helst har tillgång att ta del av och se dina utbildningstillfällen och den information du lagt upp. Skillstarter AB tar inte ansvar för vad besökare på sajten gör med din information som är synlig i din profil.

Driftstopp

Skillstarter AB kan inte hållas ansvarig för driftsstopp då sidan ligger nere och eventuella efterföljande konsekvenser för användarna. Driftstopp som orsakar kursledare eller kursdeltagare ekonomisk skada ersätts ej av Skillstarter AB.

Ändring av villkor

Skillstarter AB kan komma att ändra dessa användarvillkor och publicerar då de ändrade användarvillkoren på skillstarter.se. De ändrade villkoren blir gällande för användare från och med det datum de publiceras på skillstarter.se.

Överträdelse av villkor

Överträdelse av Skillstarters användarvillkor kan leda till avstängning från sajten och i särskilda fall även polisanmälan (t.ex. vid försök till bedrägeri eller användning av annans kreditkort för betalning). Skillstarter förbehåller sig rätten att avgöra när en användare bryter mot reglerna och de allmänna villkoren. Skillstarter kan när som helst avsluta ett konto.

Copyright och Varumärken

För allt innehåll oavsett form på skillstarter.se gäller copyright Skillstarter AB. Detta innebär att allt innehåll i form av exempelvis olika typer av texter, filmer, artiklar, reportage, ljud slingor, radio, varumärken, grafik och illustrationer är bland annat rättsligt skyddade enligt lag (1960:729) om upphovsrätt och av varumärkeslag (1960:644) om inget annat anges.

Det material som publiceras via skillstarter.se är Skillstarter ABs egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Skillstarter AB samarbetar och får inte användas av dig utöver vad som krävs för webbsidornas nyttjande enligt gällande villkor. Du äger således inte rätt att kopiera, sprida, skicka vidare eller på annat sätt göra material tillgängligt utan Skillstarter ABs skriftliga medgivande.

Skillstarter AB förbehåller sig rätten att, utan begränsning till tid, använda och publicera inskickat material till webbsidorna från dess besökare (så kallat användar genererat innehåll beskrivet nedan) till exempel bilder, textkommentarer och liknande.

Om du har några frågor angående Användarvillkoren så får du gärna höra av dig till info@skillstarter.se.

PERSONUPPGIFTER OCH INTEGRITETSPOLICY 

Hantering av personuppgifter

Som användare av skillstarter.se lagrar Skillstarter AB ditt namn, e-post och mobilnummer i syfte att kunna utföra vårt åtagande som marknadsplats för kurser. Har du inte använt skillstarter.se tjänsten igen under dessa tre år betraktas du som en inaktiv användare och tas därmed bort ur vårt register. I samband med att du bokar en kurs på vår sajt blir dessa uppgifter även tillgängliga för kursledaren så att kursledaren ska kunna fullfölja sitt uppdrag att leverera en kurs till dig. Dina betaluppgifter delas aldrig med kursledaren. Kursledaren åtar sig att radera dina personuppgifter ur sitt eget register tre år efter kurstillfället om du inte varit en återkommande aktiv kund hos denne sedan dess.

Skillstarter AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer alla de svenska lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. 

Din rätt att bli bortglömd

Som användare av skillstarter.se kan du närsomhelst maila info@skillstarter.se och begära att vi raderar alla uppgifter om dig i vårt register över användare. 

Behandling av personuppgifter

”Behandla” är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som Skillstarter AB gör med dina personuppgifter. Enligt PuL är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter. 

Den här informationen samlas in 

När du bokar en kurs eller skspar ett utbildningstillfälle på skillstarter.se ombeds du att lämna vissa personuppgifter. Den typ av personuppgifter som samlas in är vanligtvis e-postadress, namn och telefonnummer.

Syfte med användning av personuppgifter 

Personuppgifterna som samlas in används för att vi ska kunna slutföra vårt åtagande som marknadsplats för kurser och privatlektioner. Behandling av personuppgifter sker även för att Skillstarter ska kunna lämna information om företaget och våra tjänster när så önskas. 

Behandling av personuppgifter sker även för att vi ska kunna kontakta dig för att exempelvis svara på dina kommentarer eller frågor, eller vid en eventuell tvist. Personuppgifterna kan även komma att användas i syfte att erbjuda relevant marknadsföring och kommunikation. 

Komplettering genom inhämtning från och samkörning med andra privata och offentliga register vid exempelvis uppdatering av adressuppgifter kan komma att ske. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att uppfylla rättsliga skyldigheter och kan överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet eller krävs enligt lag.

Samtycke

Genom att du registrerar dig på skillstarter.se, fortsätter att använda vår tjänst eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till Skillstarter AB, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet häri. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda skillstarter.se. Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med förändringarna. Vi kommer att meddela dig när vi genomför väsentliga ändringar i våra villkor. Om du fortsätter att använda Skillstarter efter att ändringar gjorts i våra villkor, policyer eller riktlinjer, innebär det att du godkänner de ändrade villkoren, policyerna eller riktlinjerna.

Skillstarter AB fråntar sig ansvaret för medlemsregistret i händelse av; sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure.

Skillstarter.se vänder sig till den svenska marknaden och skall följaktligen bedömas enligt svensk lag. De eventuella användare utanför Sveriges gräns är själva ansvariga för att de regler, lagar och förordningar som finns där för var tid efterföljs.